วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การต่ออายุใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ใบขับขี่หาย

การต่อใบขับขี่สามารถทำล่วงหน้าได้ไหม?

การต่ออายุใบขับขี่ แบ่งเป็นหลายกรณีเช่น

1. กรณีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชั่วคราว 1 ปี เหมือนเดิม สามารถต่อล่วงหน้าไม่เกิน 1 เดือน

2. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ยังแบ่งได้อีกเป็น 2 กรณี
กรณีแรก เพิ่งเคยได้รับใบอนุญาตชนิดชั่วคราวในปีที่แล้วและจะหมดอายุในปีนี้ ไม่สามารถต่อล่วงหน้าได้
กรณีที่สอง เคยได้รับใบอนุญาตชนิด 1 ปี มาหลายปีแล้ว สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
  • การต่ออายุใบอนุญาตชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
  • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ(รับจ้าง) สามารถต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
ใบขับขี่หายใช้หลักฐานอะไรบ้าง

สำเนาบัตรประชาชน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่น ๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขนั้น
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปแต่ถ้าต้องการใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ดไม่ต้องแนบรูปถ่าย

ใบขับขี่หายต้องแจ้งความหรือไม่?
เมื่อคุณทำใบขับขี่หาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ ให้ไปที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อยื่นเอกสารทำใบขับขี่ใหม่

ใบขับขี่เป็นแบบตลอดชีพ แต่ทำหายไปจะขอทำใหม่จะได้ตลอดชีพเหมือนเดินหรือไม่?

จะได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพเหมือนเดิม โดยยื่นคำขอใบแทนใบอนุญาตขับรถแทนสูญหาย โดยจะได้ใบขับขี่ตลอดชีพเหมือนเดิม

มีใบขับขี่อยู่แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นสมาร์ทการ์ดได้หรือไม่?

สามารถทำได้ โดยแนบหลักฐานได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ถ้ามีการแก้ไขชื่อหรือสกุลหรืออื่น ๆ ให้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องการแก้ไขนั้น

มีใบขับขี่ชนิดชั่วคราวแต่ขาดอายุไปแล้วประมาณ 4 ปี ต้องทำอย่างไร?

ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เข้ารับการอบรม มีการทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถใหม่

ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วประมาณ 2 เดือนต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่?

การต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือเปลี่ยนประเภทจากชั่วคราว 1 ปี เป็นชนิด 5 ปี ถึงแม้จะขาดอายุก็ไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด

การต่ออายุใบขับขี่

การต่ออายุใบขับขี่ในปัจจุบัน สำหรับใครที่ใบขับขี่หมดอายุ ต้องไปต่อใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบก
  • หากใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1ปี ให้เข้าฟังอบรมและทดสอบสมรรถภาพ ไม่ต้องสอบข้อเขียน
  • กรณีใบอนุญาตขับรถขาดเกิน 1 ปี ต้องสอบข้อเขียน
  • กรณีที่ขาดเกิน 3 ปี สอบข้อเขียนและสอบขับรถด้วย
เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้ แล้วไปยื่นขอต่อใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่

เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
2. ใบขับขี่ใบเดิมที่หมดอายุ
3. ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกก่อนวันที่ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน (สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี  ไม่ต้องใช้)
4. หากมีการย้ายทะเบียนบ้าน ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ไปด้วย
5.ไม่ต้องใช้รูปถ่าย เพราะเป็นบัตรแบบสมาร์ทการ์ด (หากต้องการทำรูปแบบเดิม ที่ไม่ใช่สมาร์ทการ์ด ต้องแนบรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ด้วย จำนวน 2 รูป)  

ขั้นตอนในการต่ออายุใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

1. ยื่นเอกสารขอต่อใบขับขี่

2. เข้าฟังการอบรม (ดูวิดีโอการใช้รถและการขับขี่อย่างถูกต้องเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ ยาวประมาณ 1 ชั่วโมง)

3. ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย
เจ้าหน้าที่จะเรียกคนเข้าไปทีละคน การทดสอบมีดังนี้
  • ทดสอบตาบอดสี เอาไม้จิ้มๆ แล้วถามสี
  • ทดสอบปฎิกิริยาตอบสนอง เหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆ เจอไฟแดงแล้วรีบกลับมาเหยียบเบรกให้ไวๆ
  • ทดสอบการมองมุมกว้าง เอาคางแนบเครื่อง แล้วเค้าจะเปิดไฟสีเขียว-แดง ด้านซ้ายขวาของตาเรา
4. ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่รถยนต์ 605 บาท หรือ ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 355 บาท

5. ถ่ายรูปทำบัตรและรอรับใบขับขี่ใหม่ได้เลย (รอไม่เกิน 10 นาที)